STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục cấp Giấy phép Xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mức độ 3) Sở thông tin và truyền thông Mức độ 3