STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
2 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu Mức độ 3
3 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình từ nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu Mức độ 3
4 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
5 Cấp giấy chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cổng cộng Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu , Phòng Văn hóa Thông tin. Mức độ 3
7 Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
8 Cấp giấy phép hoạt động in Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
9 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
10 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
11 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
12 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu Mức độ 3
13 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
14 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu Mức độ 3
15 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cổng cộng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu; Phòng Văn hóa Thông tin Mức độ 3
Tổng số 45 thủ tục/ 3 trang