STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cổng cộng Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu , Phòng Văn hóa Thông tin. Mức độ 3
3 Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
4 Cấp giấy phép hoạt động báo chí ( báo, đài, tạp chí). Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
5 Cấp giấy phép hoạt động in Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
6 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
7 Cấp giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
8 Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
9 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
10 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư nội tỉnh Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
11 Cấp giấy phép lắp đặt và sử dụng TVRO thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
12 Cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
13 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
14 Cấp Giấy phép thành lập nhà xuất bản Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
15 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
Tổng số 52 thủ tục/ 4 trang