STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy phép hoạt động báo chí ( báo, đài, tạp chí). Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
2 Cấp giấy phép hoạt động in Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
4 Cấp giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
5 Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
6 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
7 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư nội tỉnh Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
8 Cấp giấy phép lắp đặt và sử dụng TVRO thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
9 Cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
10 Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
11 Cấp Giấy phép thành lập nhà xuất bản Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
12 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
13 Cấp lại thẻ nhà báo Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
14 Cấp thẻ nhà báo ( báo điện tử ) Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
15 Cấp thẻ nhà báo ( báo in) Sở thông tin và truyền thông Mức độ 2
Tổng số 43 thủ tục/ 3 trang