STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 3
2 . Xác nhận hoàn thành từng phần và toàn bộ phương án cải tạo phụ hồi môi trường; Phương án cải tạo, phụ hồi môi trường bổ sung Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
3 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Mức độ 3
4 Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Phòng Đo đạc, bản đồ, viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
5 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Mức độ 3
6 Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Chi cục Bảo vệ môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
7 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Mức độ 3
8 Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Phòng Đo đạc, bản đồ, viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
9 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
10 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
11 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
12 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Chi cục Bảo vệ môi trường. Mức độ 3
13 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Mức độ 3
14 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận hết thời hạn hoặc Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) Chi cục Bảo vệ môi trường. Mức độ 3
15 Cấp lại quyết định cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất. Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 3
Tổng số 81 thủ tục/ 6 trang