STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế, kho bạc. Mức độ 3
2 Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
3 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê mà xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận.Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan thuế, kho bạc. Mức độ 2
4 Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đo đạc, bản đồ, viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
5 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 3
6 Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Chi cục Bảo vệ môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 2
7 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Mức độ 2
8 Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Phòng Đo đạc, bản đồ, viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
9 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
10 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
11 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 3
12 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Chi cục Bảo vệ môi trường. Mức độ 2
13 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 2
14 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
15 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận hết thời hạn hoặc Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) Chi cục Bảo vệ môi trường. Mức độ 2
Tổng số 86 thủ tục/ 6 trang