STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
2 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
3 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 3
4 Cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
5 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; chuyển quyền khai thác cho đơn vị trực thuộc mà tổ chức, cá nhân được phép khai thác đó sở hữu 100% vốn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan Mức độ 2
6 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
7 Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình; Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
8 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản); Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan phối hợp thực hiện: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng đấu giá (trường hợp thành lập Hội đồng đấu giá thì các cơ quan liên quan là các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá). Mức độ 2
9 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản); Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan phối hợp thực hiện: Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc Hội đồng đấu giá (trường hợp thành lập Hội đồng đấu giá thì các cơ quan liên quan là các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khu vực khoáng sản được đưa ra đấu giá). Mức độ 2
10 Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
11 Đóng cửa mỏ khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
12 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố có liên quan Mức độ 2
13 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
14 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu.Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
15 Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan. Mức độ 2
Tổng số 19 thủ tục/ 2 trang