STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
2 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
3 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
4 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
5 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
6 Đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXDTT trong phạm vi diện tích của dự án đầu tư công trình phục vụ thi công công trình Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
7 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 3
8 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 3
9 Đóng cửa mỏ khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
10 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
11 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Phòng Khoáng sản,tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
12 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
13 Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
14 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
15 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
Tổng số 16 thủ tục/ 2 trang