STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Chi cục Bảo vệ môi trường. Mức độ 3
2 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận hết thời hạn hoặc Giấy xác nhận bị mất, bị hư hỏng) Chi cục Bảo vệ môi trường. Mức độ 3
3 Đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Chi cục Bảo vệ môi trường. Mức độ 3
4 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Chi cục Bảo vệ môi trường. Mức độ 3
5 Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Đề án đơn giản) Chi cục Bảo vệ môi trường. Mức độ 3
6 Đăng ký và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
7 Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
8 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
9 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
10 Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án chi tiết) Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
11 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phụ hồi môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
12 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phụ hồi môi trường bổ sung Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3
13 Xác nhận hoàn thành từng phần và toàn bộ phương án cải tạo phụ hồi môi trường; Phương án cải tạo, phụ hồi môi trường bổ sung Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Mức độ 3