STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
2 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
3 Cấp lại quyết định cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất. Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
4 Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
5 Cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
6 Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
7 Cấp phép thăm dò nước dưới đất Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
8 Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
9 Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
10 Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép khai thác nước dưới đất Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
11 Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt Phòng Tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
12 Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép thăm dò nước dưới đất Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
13 Gia hạn/điều chỉnh nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2
14 Lấy ý kiến đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh. : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
15 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và thủy lợi Sở Tài nguyên và Môi trường. Mức độ 2