STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 1. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng dự án đầu tư xây dựng Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
2 Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
3 Cấp giấy phép hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
4 Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, giấy phép di dời công trình) cho công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định Phòng Quy hoạch kiến trúc – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
5 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định đầu tư Phòng quản lý nhà và Thị trường bất động sản – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
6 Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng) Phòng Quản lý xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
7 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Chi cục giám định xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
8 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
9 Thẩm định đồ án/đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh Phòng Quy hoạch kiến trúc – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
10 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh Phòng Quy hoạch kiến trúc – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
11 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
12 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa; công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định Phòng Quy hoạch kiến trúc – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
13 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
14 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
15 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2