STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 1. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng dự án đầu tư xây dựng Phòng Kiến trúc Quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
2 2. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
3 3. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
4 4. Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
5 5. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
6 6. Giới thiệu địa điểm Xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu. Mức độ 2
7 7. Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
8 8. Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chung. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
9 9. Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Phòng Kiến trúc quy hoạch xây dựng – Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2