STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
2 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
3 Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng; đơn vị quản lý vận hành nhà ở Mức độ 2
4 Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu Mức độ 2
5 Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
6 Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
7 Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2
8 Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng Lai Châu. Mức độ 2