STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
2 Quy trình cấp giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
3 Quy trình cấp lại hoặc đổi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép) Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
4 Quy trình chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
5 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
6 Quy trình Chấp thuận mở phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
7 Quy trình chấp thuận mở phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân trung ương Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
8 Quy trình chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
9 Quy trình chấp thuận thay đổi Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1
10 Quy trình chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thanh tra, giám sát ngân hàng Mức độ 1