STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Mức độ 2
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Mức độ 2
3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP) Cơ quan chuyên muôn thuộc UBND các huyện, thành phố. Mức độ 2
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Trung tâm Y tế cấp huyện. Mức độ 2
5 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 2
6 Cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động Karaoke Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. Mức độ 2
7 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Mức độ 2
8 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Mức độ 2
9 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Mức độ 1
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính – Kế hoạch Mức độ 2
11 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố. Mức độ 2
12 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mường Tè Mức độ 2
13 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 1
14 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế, kho bạc. Mức độ 2
15 Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là hộ gia đình. Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Mức độ 2
Tổng số 26 thủ tục/ 2 trang