STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Mức độ 2
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố. Mức độ 3
3 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Mức độ 2
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP) Cơ quan chuyên muôn thuộc UBND các huyện, thành phố. Mức độ 2
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Trung tâm Y tế cấp huyện. Mức độ 2
6 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 2
7 Cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động Karaoke Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. Mức độ 2
8 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Mức độ 2
9 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Mức độ 2
10 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Mức độ 1
11 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); Mức độ 3
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính – Kế hoạch Mức độ 2
13 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố. Mức độ 2
14 Cấp lại giấy phép xây dựng Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng Mức độ 3
15 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mường Tè Mức độ 2
Tổng số 31 thủ tục/ 3 trang