STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thành lập nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 1