STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
2 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
3 Cấp lại giấy phép xây dựng Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
4 Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
5 Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
6 Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Mức độ 2