STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ Bi A. Mức độ 2
2 Đăng ký việc thực hiện tổ chức lễ hội cấp xã. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. • Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã. Mức độ 2
3 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện. Mức độ 2
4 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ băng đĩa. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. • Cơ quan phối hợp: UBND, Công an cấp xã. Mức độ 2
5 Thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp phép kinh doanh dịch vụ in ấn, quảng cáo. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. • Cơ quan phối hợp: UBND, Công an cấp xã. Mức độ 2
6 Thành lập Ban vận động thành lập hiệp hội thể thao hoạt động trên địa bàn cấp huyện. Phòng Văn hoá - Thông tin cấp huyện. Mức độ 2
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Phòng Văn hóa và Thông tin. Mức độ 2
8 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Ủy ban nhân dân cấp huyện. Mức độ 2
9 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Phòng Văn hóa và Thông tin. Mức độ 2