STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp sau cai nghiện tại Trung tâm Phòng Lao động – TBXH. Mức độ 1
2 Thủ tục cấp tiền hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 1
3 Thủ tục cấp tiền hỗ trợ miễn học phí cho sinh viên. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện - Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 1
4 Thủ tục điều chỉnh trợ cấp, chấm dứt trợ cấp hàng tháng. Phòng Lao động TB&XH Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 2
5 Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 1
6 Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp sau cai nghiện tại Trung tâm Phòng Lao động – TBXH. Mức độ 1
7 Thủ tục hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy, người bán dâm vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục- lao động xã hội Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, Công an. Mức độ 1
8 Thủ tục miễn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy, người bán dâm vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục- lao động xã hội Phòng Lao động Thương binh & Xã hội cấp huyện. Mức độ 1
9 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng. UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện. Mức độ 1
10 Thủ tục tạm đình chỉ thi hành quyết định tại Trung tâm Phòng Lao động – TBXH Mức độ 1