STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 3
2 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 3
3 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị Phòng Kinh tế - Hạ tầng • Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 3
4 Cấp lại giấy phép xây dựng Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
5 Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng. Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
6 Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng kinh tế và hạ tầng - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
7 Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ về nhà ở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Mức độ 2