STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Mức độ 1
3 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản (do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận) Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
4 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của việt nam cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
5 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
6 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
7 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 1
8 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 1
9 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
10 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản : Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
11 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 1
12 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
13 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
14 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Mức độ 1
15 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em thực hiện đăng ký khai sinh đối với trẻ em sinh ra ở nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam. Mức độ 1
Tổng số 27 thủ tục/ 2 trang