STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận attp (sau đây gọi là giấy chứng nhận attp) Phòng Nông nghiệp và PTNN Mức độ 2
2 Cải tạo rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Mức độ 1
3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là giấy chứng nhận ATTP) Phòng Nông nghiệp và PTNN Mức độ 2
4 Cấp lại chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm Phòng Nông nghiệp và PTNN Mức độ 2
5 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Mức độ 1
6 Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 1
7 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn bản. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Đối với thị xã Phòng Kinh tế thị xã). • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 1
8 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện. • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. Mức độ 1
9 Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm Phòng Nông nghiệp và PTNN Mức độ 1
10 Thu hồi rừng đã giao khoán, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản (được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê rừng trả tiền hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng rừng và Chủ rừng tự nguyện trả lại rừng). Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện • Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND cấp xã. Mức độ 1