STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS (do hư hỏng hoặc mất) Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. · Cơ quan phối hợp: Trường THCS tại huyện, thị xã. Mức độ 1
2 Cấp giấy phép dạy thêm cấp trung học cơ sở và tiểu học Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện Mức độ 1
3 Cấp lại bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS (Đối với trường hợp bị sai thông tin trên bằng so với hồ sơ). Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. · Cơ quan phối hợp: Trường THCS tại huyện, thị xã. Mức độ 1
4 Cấp phép hoạt động giáo dục trường Mầm non. Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. ·Cơ quan phối hợp: Các phòng ban có liên quan của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Mức độ 1
5 Cấp phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học. Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Các phòng ban có liên quan của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Mức độ 1
6 Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện; - Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, các phòng, ban có liên quan của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Mức độ 1
7 Đình chỉ hoạt động giáo dục trường Tiểu học Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, các phòng ban có liên quan của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Mức độ 1
8 Đình chỉ hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, các phòng ban có liên quan của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Mức độ 1
9 Giải thể hoạt động trường Trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, các phòng ban có liên quan của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Mức độ 1
10 Giải thể nhà trường, nhà trẻ. Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND cấp xã. Mức độ 1
11 Giải thể Trường Tiểu học Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, các phòng ban có liên quan của UBND cấp huyện,UBND cấp xã. Mức độ 1
12 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ,các phòng ban có liên quan của UBND cấp xã, UBND cấp huyện. Mức độ 1
13 Sát nhập, chia tách trường Tiểu học Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. · Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND cấp xã. Mức độ 1
14 Sát nhập, chia, tách trường Trung học cơ sở Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, các phòng ban có liên quan của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Mức độ 1
15 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học. UBND cấp xã. - Cơ quan phối hợp:Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện. Phòng Nội vụ, UBND cấp xã. Mức độ 1
Tổng số 23 thủ tục/ 2 trang