STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Mức độ 2
2 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Mức độ 2
3 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Mức độ 2
4 Thủ tục công khai Bản kê khai Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Mức độ 1
5 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Mức độ 2
6 Thủ tục thực hiện giải trình Cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình Mức độ 1
7 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải trình Mức độ 1
8 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 1. Trong trường hợp người được xác minh do cấp ủy đảng quản lý thì cơ quan có thẩm quyền xác minh là cơ quan Kiểm tra đảng cùng cấp, được quy định tại khoản 1, Điều 14 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. 2. Trong trường hợp người được xác minh công tác tại các cơ quan của Đảng mà không thuộc diện cấp ủy quản lý thì đơn vị có thẩm quyền xác minh được quy định tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. 3. Đối với người được xác minh không thuộc diện cấp ủy quản lý, không công tác tại các cơ quan của Đảng thì cơ quan có thẩm quyền xác minh được quy định tại khoản 3 Điều 14, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. Mức độ 1
9 Tiếp công dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tiếp công dân cấp huyện; Thanh tra huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Mức độ 2
10 Xử lý đơn tại cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tiếp công dân cấp huyện; Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Mức độ 2