STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND huyện. Phòng Nội vụ huyện. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND huyện và các cơ quan có liên quan Mức độ 1
2 Đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã thuộc tỉnh Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 1
3 Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã thuộc tỉnh. Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 1
4 Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã thuộc tỉnh. Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 1
5 Đăng ký Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cấp cơ sở Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 1
6 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 1
7 Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã thuộc tỉnh. Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 1
8 Đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 1
9 Giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 1
10 Thủ tục khen thưởng đột xuất thuộc thẩm quyền UBND huyện Phòng Nội vụ huyện. - Cơ quan phối hợp thực hiện :Văn phòng UBND huyện và các cơ quan có liên quan. Mức độ 1
11 Thủ tục khen thưởng thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND huyện. Phòng Nội vụ huyện. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND huyện và các cơ quan có liên quan Mức độ 1
12 Tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 1