STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 2
2 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
3 Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật sáp nhập Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; Mức độ 1
4 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 1
5 Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; - Cơ quan phối hợp : Hội công chứng tỉnh Mức độ 1
6 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
7 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
8 Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 2
9 Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 2
10 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Mức độ 1
11 Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; - Cơ quan phối hợp : Hội công chứng tỉnh Mức độ 1
12 Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng Phòng Hành Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp ; Mức độ 1
13 Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1
14 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Mức độ 1