STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
2 Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật quá cảnh Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
3 Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật quá cảnh Trạm Kiểm dịch động thực vật cửa khẩu Ma Lù Thàng Mức độ 1
4 Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
5 Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật xuất khẩu Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
6 Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
7 Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu Trạm Kiểm dịch động thực vật cửa khẩu Ma Lù Thàng Mức độ 1
8 Thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt và phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước (đối với dự án khác ngoài dự án phải có xác nhận đăng ký đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư) Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
9 Thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt và phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước (đối với dự án phải có xác nhận đăng ký đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư) Sở Nông nghiệp & PTNT Mức độ 2