STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống lô cây con Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
2 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
3 Chặt nuôi dưỡng rừng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
4 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
5 Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
6 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
7 Giao búa bài cây Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
8 Khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
9 Khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
10 Khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm của chủ rừng là tổ chức Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
11 Khai thác tận dụng gỗ cây đứng đã chết khô, chết cháy, đổ gãy; Tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ chức Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
12 Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
13 Khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, phục vụ công tác ngiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách) Sở Nông nghiệp & PTNT Mức độ 2
14 Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
15 Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại) Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
Tổng số 31 thủ tục/ 3 trang