STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 3
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 3
3 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 3
4 Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
5 Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật quá cảnh Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
6 Cấp giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật quá cảnh Trạm Kiểm dịch động thực vật cửa khẩu Ma Lù Thàng Mức độ 1
7 Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
8 Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật xuất khẩu Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
9 Cấp giấy chứng nhận tập huấn an toàn hóa chất về thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 3
10 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 3
11 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 3
12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở nông nghiệp và PTNT Mức độ 3
13 Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
14 Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu Trạm Kiểm dịch động thực vật cửa khẩu Ma Lù Thàng Mức độ 1
15 Thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt và phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước (đối với dự án khác ngoài dự án phải có xác nhận đăng ký đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư) Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 2
Tổng số 16 thủ tục/ 2 trang