STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới, trừ các trường hợp sau: + Các loại xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; + Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; + Xe cơ giới đi qua công trình thuỷ lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thuỷ lợi. Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
2 Cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Hoạt động khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
3 Cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
4 Cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi: Hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 01m Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
5 Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
6 Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
7 Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
8 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
9 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Chi cục Thủy lợi & PCLB tỉnh Lai Châu Mức độ 2
10 Thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Lai Châu Mức độ 2
11 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1
12 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở; thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu Mức độ 1
13 Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Sở Nông nghiệp & PTNT Mức độ 1
14 Thông tư số 11/2013/TT-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 và Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính Sở Nông nghiệp và PTNT Mức độ 1