STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Chuyển trường đối với học sinh cấp Trung học phổ thông Phòng GDTr.H . Phòng GDTX-CN Mức độ 3