STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 2
2 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
3 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT cấp huyện. Mức độ 2
4 Giải thể trường trung học cơ sở - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
5 Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 2
6 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
7 Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
8 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2