STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND cấp xã Mức độ 2
2 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 2
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
4 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
5 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục vàĐào tạo huyện, thành phố. - Cơ quan phối hợp: Phòng ban chuyên môn Mức độ 2
6 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn Mức độ 2
7 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
8 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
9 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
10 Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục trở lại - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban chuyên môn Mức độ 2
11 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
12 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng giáo dục và đào tạo Mức độ 2
13 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
14 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Phòng Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
15 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:UBND cấp xã. - Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo. Mức độ 2
Tổng số 41 thủ tục/ 3 trang