STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT cấp huyện. Mức độ 3
2 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. Mức độ 3
3 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố. Mức độ 3
4 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thành phố. Mức độ 3
5 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 3
6 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 3
7 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện Mức độ 3
8 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 2
9 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 3
10 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 2
11 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường tiểu học Mức độ 3
12 Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn; Phòng giáo dục và đào tạo huyện-thành phố; đơn vị trường. Mức độ 3
13 Công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. Mức độ 3
14 Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. Mức độ 3
15 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng, ban liên quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND cấp xã. Mức độ 3
Tổng số 37 thủ tục/ 3 trang