STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Mức độ 2
2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Mức độ 2
3 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Mức độ 2
4 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Mức độ 2
5 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2
6 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Mức độ 2
7 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Mức độ 2
8 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Mức độ 2
9 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2
10 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Mức độ 2
11 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Mức độ 2
12 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập Mức độ 2
13 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập Mức độ 2
14 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Mức độ 2
15 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Mức độ 2
Tổng số 37 thủ tục/ 3 trang