STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT cấp huyện. Mức độ 3
2 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. - Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã. Mức độ 3
3 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố. Mức độ 3
4 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, thành phố. Mức độ 3
5 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã Mức độ 3
6 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND cấp xã Mức độ 2
7 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 3
8 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 3
9 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện Mức độ 3
10 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 2
11 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mức độ 3
12 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo Mức độ 3
13 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
14 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Mức độ 2
15 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Giáo dục và Đào tạo Mức độ 3
Tổng số 94 thủ tục/ 7 trang