STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan. Mức độ 2
2 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan Mức độ 2
3 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan. Mức độ 2
4 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện. Mức độ 2
5 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện. Mức độ 2
6 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện. Mức độ 3
7 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện. Mức độ 3
8 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện. Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện Mức độ 2
9 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan. Mức độ 2
10 Thủ tục công nhận Ban Vận động thành lập hội b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND huyện, thành phố quyết định. c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan Mức độ 3
11 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan. Mức độ 2
12 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan. Mức độ 2
13 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện. Mức độ 2
14 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh. Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện. Mức độ 2
15 Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Phòng Nội vụ, UBND cấp huyện. Mức độ 2
Tổng số 29 thủ tục/ 2 trang