STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Mức độ 2
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mức độ 2
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Mức độ 2
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mức độ 2
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
8 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
9 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Mức độ 2
10 Đăng ký khi hợp tác xã chia Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
11 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
12 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
13 Đăng ký khi hợp tác xã tách Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mức độ 2
14 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Mức độ 2
Tổng số 45 thủ tục/ 3 trang