STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Mức độ 2
2 Phục hồi danh dự Mức độ 2
3 Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật Mức độ 2
4 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2
5 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2
6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản (do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận) Mức độ 2
7 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2
8 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Mức độ 2
9 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 2
10 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 2
11 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Mức độ 2
12 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Mức độ 2
13 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Mức độ 2
14 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2
15 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Mức độ 2
Tổng số 33 thủ tục/ 3 trang