STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài * Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp - Uỷ ban nhân dân cấp huyện. * Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã/ Sở Tư pháp nơi đăng ký kết hôn trước đây. Mức độ 2
2 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
3 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Mức độ 2
4 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú trước đây của người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp người yêu cầu đã thường trú ở nhiều nơi khác nhau). Mức độ 2
5 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản (do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; - Cơ quan phối hợp: Không Mức độ 3
6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện - Cơ quan phối hợp (nếu có): không Mức độ 3
7 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
8 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
9 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
10 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 3
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 2
12 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện Mức độ 2
13 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện; Mức độ 1
14 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp: không Mức độ 2
15 Thủ tục đăng ký đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp - Uỷ ban nhân dân cấp huyện. * Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký khai sinh cư trú trước khi xuất cảnh. Mức độ 3
Tổng số 42 thủ tục/ 3 trang