STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 2. Đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã thuộc tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 3
2 Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã thuộc tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 3
3 Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã thuộc tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 3
4 Đăng ký Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cấp cơ sở Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 3
5 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 3
6 Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã thuộc tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 3
7 Giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 3
8 Tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện Mức độ 3