STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Xét cấp bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS. Cá nhân Mức độ 3
2 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện; Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện Mức độ 2
3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP) Mức độ 2
4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa và Thông tin Mức độ 2
5 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện, thị xã; Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện, thị xã. Mức độ 2
6 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Công thương huyện; - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 2
7 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình hòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện Mức độ 2
8 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 3
9 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
10 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
11 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng văn hóa và Thông tin Mức độ 2
12 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Phòng Công thương huyện; Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
13 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá hết hiệu lực) Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện Mức độ 2
14 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá. (trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện; Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện Mức độ 2
15 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Công thương huyện - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 2
Tổng số 48 thủ tục/ 4 trang