STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình hòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện Mức độ 2
2 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 3
3 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
4 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
5 Cấp lại giấy phép xây dựng Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện. Mức độ 2
6 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện) Mức độ 2
7 Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng kinh tế và hạ tầng (UBND cấp huyện); Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – UBND cấp huyện Mức độ 2