STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện; Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện Mức độ 2
2 Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện, thị xã; Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện, thị xã. Mức độ 2
3 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Công thương huyện; - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 2
4 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Phòng Công thương huyện; Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 1
5 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá hết hiệu lực) Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện Mức độ 2
6 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá. (trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện; Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện Mức độ 2
7 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Công thương huyện - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 2
8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Phòng Công thương huyện; - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 2
9 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Công thương huyện - Cơ quan phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “Một cửa” thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Mức độ 2