STT Tên thủ tục Đơn vị Mức độ Tải về
1 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thuế, kho bạc. Mức độ 3
2 Xét cấp bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS. Cá nhân Mức độ 3
3 . Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, phòng Tài nguyên và Môi trường Mức độ 3
4 1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện. Mức độ 3
5 2 .Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện. Mức độ 3
6 3. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP) - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện. Mức độ 3
7 4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế thành phố, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện. Mức độ 3
8 8. Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện. - Cơ quan phối hợp: Bộ phận Thi đua-Khen thưởng cấp huyện. Mức độ 3
9 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
10 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu Mức độ 3
11 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Bộ phận Một cửa, Phòng KTQLCLGD - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. Mức độ 3
12 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình từ nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu Mức độ 3
13 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Mức độ 3
14 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu Mức độ 3
15 Cấp giấy chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Mức độ 3
Tổng số 252 thủ tục/ 17 trang