Lấy ý kiến đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Chủ dự án gửi văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan tới: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường:
+ Bước 2: Kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.:
+ Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến và gửi cho chủ dự án.:
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bản.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 32 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án:
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước: 07 ngày làm việc.
- UBND cấp huyện/xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án: 20 ngày làm việc.
- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến và gửi cho chủ dự án: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản góp ý
Lệ phí:
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm :
1. Văn bản lấy ý kiến.
2. Quy mô, phương án chuyển nước.
3. Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.
Điều kiện thực hiện: Không quy định
Căn cứ pháp lý:
Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; Tải xuống
Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước Tải xuống