Thủ tục khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND huyện.
Trình tự thực hiện:
+ Hướng dẫn cho tập thể, cá nhân chuẩn bị đầy đủ thủ tục trong bộ hồ sơ theo quy định.
+ - Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện. - Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết). - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ của tập thể, cá nhân: + Trường hợp hồ sơ của tập thể, cá nhân đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ và viết giấy hẹn cho người nộp (hoặc hẹn người nộp hồ sơ đến lấy kết quả khi có thông báo). Người đến nộp hồ sơ để lại địa chỉ hoặc số điện thoại liên hệ. + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần đầy đủ các thông tin cho người nộp về hoàn thiện hồ sơ.
+ Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ lập tờ trình trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua chuyên đề.
+ - Khi có kết quả Phòng Nội vụ huyện thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả (vào các ngày làm việc trong tuần; trừ ngày lễ, ngày nghỉ).
- Đối với cá nhân, tổ chức (người đại diện) khi đến nhận kết quả phải mang theo giấy hẹn và giấy giới thiệu.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
Thời hạn giải quyết: Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Phòng Nội vụ huyện. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND huyện và các cơ quan có liên quan
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính + Giấy khen
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ 1. Tờ trình đề nghị khen thưởng
2. Biên bản xét khen thưởng
3. Báo cáo thành tích (Mẫu số 7)
4. Các văn bản có liên quan (nếu có).
Điều kiện thực hiện: Điều 50 Nghị định 42/2010/NĐ-CP:
Việc tặng thưởng giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho các cá nhân tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề, hoặc hoàn thành một hạng mục công trình.
Căn cứ pháp lý:
Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/ QH11 ngày 26/11/2003; Tải xuống
Luật số 47/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 Tải xuống
Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Tải xuống
Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Tải xuống
Thông tư số 02/2011/TT-NBV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Tải xuống
Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Tải xuống
Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tải xuống