Thủ tục số 1: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số :

1. Tiêu chí lựa chọn người có uy tín

a) Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành Phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

b) Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

c) Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc;

d) Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư;

đ) Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

2. Người có uy tín được bình chọn, công nhận 05 năm một lần; mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người có uy tín.

Trình tự thực hiện:
+ Lập danh sách đề nghị công nhận người có uy tín: UBND xã chỉ đạo Trưởng bản chủ trì tổ chức họp dân (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn, bản) phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, đối tượng, điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Điều 3 Quy định này và tiến hành đề cử người có uy tín (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này) gửi Trưởng ban công tác Mặt trận bản.
Khi nhận được danh sách đề cử người có uy tín của Trưởng bản, Trưởng ban công tác mặt trận bản chủ trì tổ chức họp liên tịch với sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, đồng chí được các tổ chức liên quan giao nhiệm vụ phụ trách bản và đại diện hộ dân trong bản tiến hành bình chọn và lập danh sách đề nghị công nhận người có uy tín (01 bộ hồ sơ, gồm: Văn bản đề nghị và Biên bản họp liên tịch theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này) gửi UBND cấp xã trước ngày 05/11.
Lưu ý: Hình thức bình chọn ở 02 cuộc họp nêu trên có thể bằng biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín (do Hội nghị quyết định). Người được bình chọn phải đạt trên 50% tổng số đại biểu dự họp tán thành (trường hợp lần 1 chưa bình chọn được thì tiến hành bình chọn lần 2 theo trình tự như trên, nếu không bình chọn được thì bản đó không có người có uy tín).
+ Kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín (Cấp xã): Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các bản, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, mời Đảng ủy xã và các ban, ngành, đoàn thể liên quan của xã kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín của các bản trong xã và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: Biên bản họp của bản, văn bản đề nghị, kèm theo danh sách và Biên bản theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này) gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Dân tộc hoặc bộ phận phụ trách công tác dân tộc) trước ngày 15/11
+ Tổng hợp, kiểm tra hồ sơ : Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các xã, Phòng Dân tộc (bộ phận làm công tác dân tộc) tham mưu cho UBND cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: Văn bản đề nghị, danh sách theo Mẫu số 04 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã) gửi Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 25/11
+ Hoàn thiện hồ sơ, trình công nhận người có uy tín : Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các huyện, Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ (01 bộ, gồm: Tờ trình, danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo Mẫu số 04 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện) trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/12 của năm và gửi Ủy ban Dân tộc
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính; Qua bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01

Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 của năm bình chọn
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lệ phí: không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Thành phần, số lượng hồ sơ :
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín;
+ Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo biểu mẫu số 04 kèm theo quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg);
+ Biểu tổng hợp hồ sơ của cấp huyện đề nghị Chủ tịch tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. Tải về
Điều kiện thực hiện:

a) Mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người có uy tín;


b) Trường hợp thôn không đủ Điều kiện quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này hoặc có nhiều thành Phần dân tộc cùng sinh sống, căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định số lượng người có uy tín được bình chọn, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn không vượt quá tổng số thôn của vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ pháp lý:
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tải xuống