Thủ tục số 2:Rà soát, đánh giá, bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín :

Thủ tục xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín hàng năm

Trình tự thực hiện:
+ Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín: a) Các trường hợp sau cần kịp thời đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín :
- Người vi phạm pháp luật; người mất năng lực hành vi dân sự;
- Người có uy tín đã qua đời, chuyển đi nơi khác sinh sống hoặc tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín;
- Các trường hợp khác làm mất uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
b) Khi có các trường hợp quy định tại điểm a nêu ở trên, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, bản chủ trì tổ chức hội nghị liên ngành thôn, bản với các thành phần tham dự như quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC; người bị đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín phải được trên 50% tổng số đại biểu dự hội nghị liên ngành thôn bỏ phiếu đồng ý;
Trưởng thôn làm văn bản đề nghị kèm theo biên bản hội nghị liên ngành thôn, bản (theo Biểu mẫu 04) gửi UBND xã kiểm tra, rà soát (theo biểu mẫu 05), báo cáo UBND huyện tổng hợp, gửi Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
+ Bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín : Trình tự, thủ tục, thời gian bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy tín thực hiện như trình tự, thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín theo quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ: 01
Thời hạn giải quyết: - 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 31/3 hằng năm.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban Dân tộc
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung, thay thế người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Lệ phí: không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Điều kiện thực hiện: - Thôn có từ 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu trở lên là người dân tộc thiểu số (thôn đủ điều kiện) được bình chọn, xét công nhận 01 (một) người có uy tín;
- Trường hợp thôn không đủ điều kiện nhưng cần bình chọn một người có uy tín hoặc thôn đủ điều kiện cần bình chọn hơn một người có uy tín do có nhiều dân tộc cùng sinh sống, ở địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, xung yếu, phức tạp về an ninh, trật tự: căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, ngành liên quan tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định số lượng và việc bình chọn, xét công nhận người có uy tín đối với các thôn quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 của Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn, xét công nhận toàn tỉnh không vượt quá tổng số thôn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.
Căn cứ pháp lý:
Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tải xuống
Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg Tải xuống
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của liên Bộ: Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tải xuống