QUY TRÌNH MIỄN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, BÁN DÂM VÀO TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LĐXH
Trình tự thực hiện:
+ B.1 a.Tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ được tiếp nhận tại: BPTNHS&TKQ.

b. Kiểm tra hồ sơ
* Trường hợp hồ sơ không đảm bảo yêu cầu
Cán bộ BPTNHS&TKQ hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hoàn thiện theo mục 5.2 của quy trình.
* Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu
- Hồ sơ tiếp nhận qua một cửa, cán bộ một cửa có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến phòng LĐTB&XH để giải quyết và yêu cầu cán bộ chuyên môn phòng ký nhận vào phiếu chuyển hồ sơ do Văn phòng cung cấp

- Hồ sơ tiếp nhận tại Phòng LĐTB&XH cán bộ được phân công viết giấy tiếp nhận cho cá nhân, tổ chức.

- Cán bộ phòng LĐTB&XH có trách nhiệm báo cáo để lãnh đạo phân công giải quyết.
B.2 Phân công giải quyết
Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH phân công cán bộ chuyên môn thụ lý giải quyết.
B.3 * Thẩm định hồ sơ
- Cán bộ được phân công tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành liên quan đến giải quyết các thủ tục;
- Trường hợp cần xác minh, kiểm tra, cán bộ chuyên môn phối hợp với các bên có liên quan để thẩm tra, xác minh.
B.4 Dự thảo quyết định, tờ trình
Khi hồ sơ đảm bảo yêu cầu cán bộ chuyên môn soạn dự thảo tờ trình, QĐ chuyển lãnh đạo phòng xem xét.
B.5 Trình ký
- Lãnh đạo Phòng LĐTB&XH xem xét dự thảo tờ trình, QĐ do cán bộ chuyên môn soạn thảo, khi đã đảm bảo ký tờ trình và ký nháy dự thảo QĐ.
- Cán bộ chuyên môn nhận kết quả từ lãnh đạo phòng, chuyển toàn bộ tờ trình, dự thảo QĐ, hồ sơ liên quan đến Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm kiểm tra, soát xét thể thức văn bản, đảm bảo yêu cầu viết phiếu trình cùng các văn bản, hồ sơ của phòng LĐTBXH chuyển lãnh đạo UBND huyện.
B.6 Phê duyệt
- Lãnh đạo UBND huyện xem xét các văn bản do Phòng Lao động - TB&XH và Văn phòng HĐND-UBND trình (yêu cầu giải trình nếu có).
- Ký phê duyệt QĐ theo thẩm quyền.
Cách thức thực hiện: Tại BPTNHS&TKQ (Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:PLĐTB&XH: Phòng Lao động –Thương binh và xã hội.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ - Đơn đề nghị miễn chấp hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh có xác nhận của UBND xấp xã;
- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn
+ (Đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên; bị bệnh AIDS giai đoạn cuối; có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công và không còn sử dụng ma túy trong thời gian miễn chấp hành QĐ);
+ (Đang ốm nặng; phụ nữ có thai có chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi);
- Văn bản thẩm tra, xác minh của Công an huyện và phòng LĐ-TB&XH huyện (nếu có)
Tải về
Điều kiện thực hiện: Không
Căn cứ pháp lý:
Luật phòng, chống ma túy ngày 09-12-2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008 Tải xuống
Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; Tải xuống
Căn cứ Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP; Tải xuống
Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 thang 12 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Tải xuống
Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT- BL ĐTBXH – BCA ngày 06/06/2012 của Bộ Lao động TB&XH và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. Tải xuống