Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP)
Trình tự thực hiện:
Cách thức thực hiện:
Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Lệ phí: - Lệ phí cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện đảm bảo VSATTP Nông, Lâm sản: 150 nghìn đồng/lần cấp. (Biểu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính)
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện đảm vảo VSATTP Thủy sản: 40 nghìn đồng/1 lần cấp (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý: