Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá. (trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Trình tự thực hiện:
+ Chuẩn bị hồ sơ: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để trình thẩm định theo quy định.
+ Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện, thị xã
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ làm việc các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định)
- Người nộp hồ sơ xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy giới thiệu của cơ quan.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại hồ sơ theo quy định.
+ Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện, thị xã.
- Thời gian trả kết quả: Vào giờ làm việc các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định)
- Người nhận kết quả xuất trình giấy hẹn trả kết quả (trường hợp nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của người uỷ quyền)
- Công chức trả kết quả, viết phiếu thu nộp lệ phí theo quy định.
Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện; Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
Lệ phí: 1. Tại khu vực thị xã:

- Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

2. Tại các khu vực khác trên địa bàn tỉnh:

- Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 100.000 đồng/giấy/lần cấp.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ - Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã được cấp;
- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
Điều kiện thực hiện:

không

Căn cứ pháp lý:
- Nghị định 119/2007/NĐ-CP ngày 18/07/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá Tải xuống
- Thông tư 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/2011 của Chính phủ về việc quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/07/2007 của Chính phủ về sản suất và kinh doanh thuốc lá. Tải xuống
- Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dich vụ cấm kinh doanh hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Tải xuống
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy phépnhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá. Tải xuống