UBND Thị trấn Mường Tè
Số hồ sơ xử lý: 337
Đúng & trước hạn: 337
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.02%
Đúng hạn: 10.98%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bum Tở
Số hồ sơ xử lý: 271
Đúng & trước hạn: 271
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.04%
Đúng hạn: 9.96%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Can Hồ
Số hồ sơ xử lý: 48
Đúng & trước hạn: 48
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Ka Lăng
Số hồ sơ xử lý: 526
Đúng & trước hạn: 524
Trễ hạn 2
Trước hạn: 63.5%
Đúng hạn: 36.12%
Trễ hạn: 0.38%
UBND Xã Mù Cả
Số hồ sơ xử lý: 416
Đúng & trước hạn: 414
Trễ hạn 2
Trước hạn: 93.75%
Đúng hạn: 5.77%
Trễ hạn: 0.48%
UBND Xã Mường Tè
Số hồ sơ xử lý: 185
Đúng & trước hạn: 185
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.95%
Đúng hạn: 34.05%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Nậm Khao
Số hồ sơ xử lý: 75
Đúng & trước hạn: 74
Trễ hạn 1
Trước hạn: 70.67%
Đúng hạn: 28%
Trễ hạn: 1.33%
UBND Xã Pa Vệ Sủ
Số hồ sơ xử lý: 167
Đúng & trước hạn: 167
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.43%
Đúng hạn: 12.57%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Pa Ủ
Số hồ sơ xử lý: 239
Đúng & trước hạn: 239
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.79%
Đúng hạn: 9.21%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thu Lũm
Số hồ sơ xử lý: 275
Đúng & trước hạn: 274
Trễ hạn 1
Trước hạn: 84%
Đúng hạn: 15.64%
Trễ hạn: 0.36%
UBND Xã Tà Tổng
Số hồ sơ xử lý: 56
Đúng & trước hạn: 56
Trễ hạn 0
Trước hạn: 67.86%
Đúng hạn: 32.14%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tá Bạ
Số hồ sơ xử lý: 195
Đúng & trước hạn: 195
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.67%
Đúng hạn: 13.33%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Vàng San
Số hồ sơ xử lý: 117
Đúng & trước hạn: 117
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.76%
Đúng hạn: 16.24%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bum Nưa
Số hồ sơ xử lý: 261
Đúng & trước hạn: 258
Trễ hạn 3
Trước hạn: 83.52%
Đúng hạn: 15.33%
Trễ hạn: 1.15%