UBND Thị trấn Mường Tè
Số hồ sơ xử lý: 431
Đúng & trước hạn: 430
Trễ hạn 1
Trước hạn: 82.83%
Đúng hạn: 16.94%
Trễ hạn: 0.23%
UBND Xã Bum Tở
Số hồ sơ xử lý: 341
Đúng & trước hạn: 341
Trễ hạn 0
Trước hạn: 82.4%
Đúng hạn: 17.6%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Can Hồ
Số hồ sơ xử lý: 139
Đúng & trước hạn: 139
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.42%
Đúng hạn: 21.58%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Ka Lăng
Số hồ sơ xử lý: 173
Đúng & trước hạn: 173
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.33%
Đúng hạn: 8.67%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Mù Cả
Số hồ sơ xử lý: 140
Đúng & trước hạn: 140
Trễ hạn 0
Trước hạn: 82.14%
Đúng hạn: 17.86%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Mường Tè
Số hồ sơ xử lý: 247
Đúng & trước hạn: 247
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80.16%
Đúng hạn: 19.84%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Nậm Khao
Số hồ sơ xử lý: 155
Đúng & trước hạn: 155
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.13%
Đúng hạn: 23.87%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Pa Vệ Sủ
Số hồ sơ xử lý: 153
Đúng & trước hạn: 153
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75.82%
Đúng hạn: 24.18%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Pa Ủ
Số hồ sơ xử lý: 382
Đúng & trước hạn: 382
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.6%
Đúng hạn: 14.4%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thu Lũm
Số hồ sơ xử lý: 184
Đúng & trước hạn: 184
Trễ hạn 0
Trước hạn: 79.35%
Đúng hạn: 20.65%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tà Tổng
Số hồ sơ xử lý: 111
Đúng & trước hạn: 111
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.98%
Đúng hạn: 18.02%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tá Bạ
Số hồ sơ xử lý: 141
Đúng & trước hạn: 141
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.78%
Đúng hạn: 9.22%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Vàng San
Số hồ sơ xử lý: 31
Đúng & trước hạn: 31
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.87%
Đúng hạn: 16.13%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bum Nưa
Số hồ sơ xử lý: 135
Đúng & trước hạn: 135
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.41%
Đúng hạn: 12.59%
Trễ hạn: 0%