UBND TT Phong Thổ
Số hồ sơ xử lý: 379
Đúng & trước hạn: 379
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.86%
Đúng hạn: 12.14%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bản Lang
Số hồ sơ xử lý: 480
Đúng & trước hạn: 477
Trễ hạn 3
Trước hạn: 83.96%
Đúng hạn: 15.42%
Trễ hạn: 0.62%
UBND xã Dào San
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 67
Trễ hạn 3
Trước hạn: 72.86%
Đúng hạn: 22.86%
Trễ hạn: 4.28%
UBND xã Hoang Thèn
Số hồ sơ xử lý: 155
Đúng & trước hạn: 155
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.06%
Đúng hạn: 1.94%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Huổi Luông
Số hồ sơ xử lý: 48
Đúng & trước hạn: 48
Trễ hạn 0
Trước hạn: 45.83%
Đúng hạn: 54.17%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khổng Lào
Số hồ sơ xử lý: 122
Đúng & trước hạn: 122
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.8%
Đúng hạn: 8.2%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lản Nhì Thàng
Số hồ sơ xử lý: 54
Đúng & trước hạn: 54
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.89%
Đúng hạn: 11.11%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ma Ly Pho
Số hồ sơ xử lý: 174
Đúng & trước hạn: 174
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.44%
Đúng hạn: 23.56%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mù Sang
Số hồ sơ xử lý: 78
Đúng & trước hạn: 78
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.31%
Đúng hạn: 7.69%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường So
Số hồ sơ xử lý: 312
Đúng & trước hạn: 311
Trễ hạn 1
Trước hạn: 81.09%
Đúng hạn: 18.59%
Trễ hạn: 0.32%
UBND xã Mồ Sì San
Số hồ sơ xử lý: 267
Đúng & trước hạn: 267
Trễ hạn 0
Trước hạn: 51.69%
Đúng hạn: 48.31%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Xe
Số hồ sơ xử lý: 116
Đúng & trước hạn: 116
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.41%
Đúng hạn: 2.59%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Pa Vây Sử
Số hồ sơ xử lý: 68
Đúng & trước hạn: 68
Trễ hạn 0
Trước hạn: 58.82%
Đúng hạn: 41.18%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sin Suối Hồ
Số hồ sơ xử lý: 210
Đúng & trước hạn: 210
Trễ hạn 0
Trước hạn: 40.48%
Đúng hạn: 59.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sì Lở Lầu
Số hồ sơ xử lý: 153
Đúng & trước hạn: 153
Trễ hạn 0
Trước hạn: 78.43%
Đúng hạn: 21.57%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tung Qua Lìn
Số hồ sơ xử lý: 184
Đúng & trước hạn: 184
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.37%
Đúng hạn: 1.63%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Vàng Ma Chải
Số hồ sơ xử lý: 34
Đúng & trước hạn: 34
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.12%
Đúng hạn: 5.88%
Trễ hạn: 0%