UBND TT Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 678
Đúng & trước hạn: 678
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.76%
Đúng hạn: 12.24%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hua Nà - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 355
Đúng & trước hạn: 355
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.66%
Đúng hạn: 16.34%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khoen On - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 284
Đúng & trước hạn: 284
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường Cang - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 837
Đúng & trước hạn: 837
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.75%
Đúng hạn: 16.25%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường Kim - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 369
Đúng & trước hạn: 369
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.33%
Đúng hạn: 8.67%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường Mít - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 203
Đúng & trước hạn: 203
Trễ hạn 0
Trước hạn: 67.49%
Đúng hạn: 32.51%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường Than - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 587
Đúng & trước hạn: 587
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.14%
Đúng hạn: 8.86%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Pha Mu - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 41
Đúng & trước hạn: 41
Trễ hạn 0
Trước hạn: 75.61%
Đúng hạn: 24.39%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phúc Than - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 574
Đúng & trước hạn: 574
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.21%
Đúng hạn: 2.79%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ta Gia - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 730
Đúng & trước hạn: 730
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.7%
Đúng hạn: 16.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tà Hừa - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 298
Đúng & trước hạn: 298
Trễ hạn 0
Trước hạn: 82.89%
Đúng hạn: 17.11%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tà Mung - Than Uyên
Số hồ sơ xử lý: 202
Đúng & trước hạn: 202
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.16%
Đúng hạn: 15.84%
Trễ hạn: 0%