UBND phường Quyết Thắng
Số hồ sơ xử lý: 128
Đúng & trước hạn: 128
Trễ hạn 0
Trước hạn: 63.28%
Đúng hạn: 36.72%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Quyết Tiến
Số hồ sơ xử lý: 265
Đúng & trước hạn: 265
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.51%
Đúng hạn: 18.49%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Phong
Số hồ sơ xử lý: 276
Đúng & trước hạn: 275
Trễ hạn 1
Trước hạn: 54.71%
Đúng hạn: 44.93%
Trễ hạn: 0.36%
UBND phường Đoàn Kết
Số hồ sơ xử lý: 155
Đúng & trước hạn: 155
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.23%
Đúng hạn: 16.77%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Đông Phong
Số hồ sơ xử lý: 181
Đúng & trước hạn: 180
Trễ hạn 1
Trước hạn: 87.85%
Đúng hạn: 11.6%
Trễ hạn: 0.55%
UBND xã San Thàng
Số hồ sơ xử lý: 271
Đúng & trước hạn: 271
Trễ hạn 0
Trước hạn: 59.78%
Đúng hạn: 40.22%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sùng Phài
Số hồ sơ xử lý: 39
Đúng & trước hạn: 39
Trễ hạn 0
Trước hạn: 41.03%
Đúng hạn: 58.97%
Trễ hạn: 0%