UBND phường Quyết Thắng
Số hồ sơ xử lý: 185
Đúng & trước hạn: 185
Trễ hạn 0
Trước hạn: 49.73%
Đúng hạn: 50.27%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Quyết Tiến
Số hồ sơ xử lý: 176
Đúng & trước hạn: 176
Trễ hạn 0
Trước hạn: 77.27%
Đúng hạn: 22.73%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Phong
Số hồ sơ xử lý: 185
Đúng & trước hạn: 185
Trễ hạn 0
Trước hạn: 50.27%
Đúng hạn: 49.73%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Đoàn Kết
Số hồ sơ xử lý: 291
Đúng & trước hạn: 291
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.13%
Đúng hạn: 6.87%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Đông Phong
Số hồ sơ xử lý: 229
Đúng & trước hạn: 229
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.22%
Đúng hạn: 18.78%
Trễ hạn: 0%
UBND xã San Thàng
Số hồ sơ xử lý: 271
Đúng & trước hạn: 271
Trễ hạn 0
Trước hạn: 65.68%
Đúng hạn: 34.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sùng Phài
Số hồ sơ xử lý: 217
Đúng & trước hạn: 217
Trễ hạn 0
Trước hạn: 74.19%
Đúng hạn: 25.81%
Trễ hạn: 0%