UBND Thị trấn Tân Uyên
Số hồ sơ xử lý: 1067
Đúng & trước hạn: 1066
Trễ hạn 1
Trước hạn: 86.97%
Đúng hạn: 12.93%
Trễ hạn: 0.1%
UBND xã Hố Mít
Số hồ sơ xử lý: 150
Đúng & trước hạn: 150
Trễ hạn 0
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mường Khoa
Số hồ sơ xử lý: 309
Đúng & trước hạn: 297
Trễ hạn 12
Trước hạn: 81.88%
Đúng hạn: 14.24%
Trễ hạn: 3.88%
UBND xã Nậm Cần
Số hồ sơ xử lý: 80
Đúng & trước hạn: 80
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.25%
Đúng hạn: 18.75%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Sỏ
Số hồ sơ xử lý: 229
Đúng & trước hạn: 228
Trễ hạn 1
Trước hạn: 75.55%
Đúng hạn: 24.02%
Trễ hạn: 0.43%
UBND xã Phúc Khoa
Số hồ sơ xử lý: 246
Đúng & trước hạn: 245
Trễ hạn 1
Trước hạn: 94.72%
Đúng hạn: 4.88%
Trễ hạn: 0.4%
UBND xã Pắc Ta
Số hồ sơ xử lý: 16
Đúng & trước hạn: 16
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thân Thuộc
Số hồ sơ xử lý: 261
Đúng & trước hạn: 261
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.8%
Đúng hạn: 9.2%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Trung Đồng
Số hồ sơ xử lý: 186
Đúng & trước hạn: 186
Trễ hạn 0
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tà Mít
Số hồ sơ xử lý: 66
Đúng & trước hạn: 66
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.48%
Đúng hạn: 1.52%
Trễ hạn: 0%